مقالات

چراغهای توزیع شده در مقابل بانکهای مرکزی متمرکز و چرا عدم تمرکززدایی گام بزرگ بعدی برای بازار وام است اگر یک صنعت وجود داشته باشد که خواهان پیشرفت هایی است که فناوری مدرن در جدول به ارمغان می آورد ، ...
نوشته شده در ۱۰-۱۲-۲۰۱۹